2020 ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

2020.07.07 - 2020.08.22

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ БӨГЛӨХ

2020 ХИЧЭЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЛТ

2020.07.07 - 2020.08.22

ХИЧЭЭЛД БҮРТГҮҮЛЭЛТ

ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ

    ЗАР МЭДЭЭЛЭЛИЙГ ЗӨВХӨН НЭВТРЭЖ ОРСОН СУРАЛЦАГЧ НАР ШАЛГАХ БОЛОМЖТОЙ.

ТАНИЛЦУУЛГЫН БИЧЛЭГ

МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

Цаг хугацааны болон орон байрын хязгаараас болж offline-аар харилцахад бэрхшээлтэй дэлхий нийтийн библийн сургуулийн сурагчдын төлөө интернэт мэдээлэл медиагаар дамжуулан.....

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА>>