Mahanaim Cyber College

 • home
 • MY PAGE
 • korean
 • english
 • spanish
 • french
 • japanese
 • turkish
 • cambodia
Department Introduction
 • Department of Theory
 • Faculty Introduction

신학과소개

Сурах хугацаа:2 жил /4улирал/

Оюутны тоо: Тоо заахгүй (эр.эм)

Тавигдах шаардлага: Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн хүн

Сургалтын хөтөлбөр

1-р курст сурах хичээлүүд
1-р семестр 2-р семестр
Хуучин гэрээ Теологи I
Шинэ гэрээ Ром
Сайн мэдээ Эхлэл
Сүмийн түүх судлал I Сүмийн түүх судлал II
Онцгой лекц I Үйлс
  Онцгой лекц II
2-р курст сурах хичээлүүд
3- р семестр 4-р семестр
Теологи II Теологи III
Майхан Библид гарч байгаа хүмүүсийн тухай
Гадаад улсад сайн мэдээ тараах I Гадаад улсад сайн мэдээ тараах II
Еврей Иохан
Паулын захидлууд Онцгой лекц IV
Онцгой лекц III Эрдэм Шинжилгээний өгүүлэл