ADMISSION GUIDE

БИБЛИ БОЛОН БУРХАНЫ ДОТОР АМЬДРАХ АРГЫГ СУРДАГ ГАЗАР, МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

ЛЕКЦ СОНСОЖ ҮЗЭХ

마하나임바이블트레이닝센터

ОНЦГОЙ ЛЕКЦ / ПАК УГ СҮ ПАСТОР

ИТГЭЛИЙН АМЬДРАЛ ГЭМШИЛ БОЛОН ИТГЭЛЭЭР ДАМЖУУЛАН БИЕЛЭГДДЭГ. ЖИНХЭНЭ ГЭМШЛИЙН УТГА УЧИРЫГ ОЙЛГОЖ БИБЛИ НОМООР ДАМЖУУЛАН ТОДОРХОЙ ИТГЭЛИЙГ СУРЧ ЧАДАХЫН ТУЛД СЭТГЭЛИЙГ БҮТЭЭЖ ӨГДӨГ.

ЛЕКЦИЙН ӨДӨР : 1-Р УЛИРАЛ

ЛЕКЦ СОНСОЖ ҮЗЭХ

2-Р ЛЕКЦ ЖИНХЭНЭ ГЭМШИЛ 5-Р ЛЕКЦ ЖИНХЭНЭ ГЭМШИЛ
마하나임바이블트레이닝센터

Сүмийн түүх / И ХАН ГЮҮ ПАСТОР

ХРИСТ СҮМИЙН ТҮҮХЭЭР ДАМЖУУЛАН ЧУХАЛ ТҮҮХЭН ҮЙЛ ЯВДАЛ БА СҮНСНИЙ СУРГААЛЫГ СУРАХ ТАЛ ДЭЭР ЗОРИЛГО ТАВЬЖ АРИУН САЙН МЭДЭЭНИЙ СУРГАМЖЫГ ЗААЖ ӨГДӨГ.

ЛЕКЦИЙН ӨДӨР : 1-Р УЛИРАЛ

ЛЕКЦ СОНСОЖ ҮЗЭХ

1-Р ЛЕКЦ СҮМ ТҮҮХИЙН ОНЦЛОГ БОЛОН СУРГААЛ 2-Р ЛЕКЦ ЭХЛЭЛ ҮЕИЙН СҮМИЙН ТҮҮХ БА ЕРӨНХИЙ АГГУЛГА