INTRODUCTION

БИБЛИ БОЛОН БУРХАНЫ ДОТОР АМЬДРАХ АРГЫГ СУРДАГ ГАЗАР, МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

ТАНИЛЦУУЛГЫН БИЧЛЭГ

МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ ТАНИЛЦУУЛГЫН БИЧЛЭГ

ДЭЛХИЙ ДАЯАР САЙН МЭДЭЭ ТУНХАГЛАХ!
БОДИТ АМЬДРАЛ ДЭЭР ХЭРХЭН ИТГЭЛИЙН АМДРАЛААР АМЬДРАХЫГ ЗААЖ ӨГДӨГ СУРГУУЛЬ!
МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ НЬ БҮХ ХҮМҮҮСИЙН СЭТГЭЛД ТОДОРХОЙ САЙН МЭДЭЭГ СУУЛГАЖ ӨГНӨ.