CURRICULUM

БИБЛИ БОЛОН БУРХАНЫ ДОТОР АМЬДРАХ АРГЫГ СУРДАГ ГАЗАР, МАХАНАИМ ЦАХИМ БИБЛИЙН СУРГУУЛЬ

БИБЛИ БОЛОВСРОЛЫН ЯВЦ

 • ХУУЧИН ГЭРЭЭ
 • ШИНЭ ГЭРЭЭ
 • САЙН МЭДЭЭНИЙ ЛЕКЦ
 • СҮМИЙН ТҮҮХ 1
 • ОНЦГОЙ ЛЕКЦ 1
 • ЭЗЭНИЙ АСАР
 • САЙН МЭДЭЭ ТҮГЭЭХ 1
 • ЕВРЕЙ
 • ОНЦГОЙ ЛЕКЦ 3
 • ЭЛЧ ПАУЛ
 • АНГЛИ ХЭЛ 1
 • ТЕОЛОГИ 1
 • РОМ
 • ЭХЛЭЛ
 • СҮМИЙН ТҮҮХ 2
 • ҮЙЛС
 • ОНЦГОЙ ЛЕКЦ 2
 • БИБЛИД ГАРЧ БАЙГАА ХҮМҮҮС
 • ИОХАН
 • ОНЦГОЙ ЛЕКЦ 4
 • АНГЛИ ХЭЛ 2
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОНОЛ
1-Р ТҮВШИН ХИЧЭЭЛИЙН ЯВЦ
1-Р УЛИРАЛ 2-Р УЛИРАЛ
ХУУЧИН ГЭРЭЭ ТЕОЛОГИ 1
ШИНЭ ГЭРЭЭ
РОМ
САЙН МЭДЭЭНИЙ ЛЕКЦ ЭХЛЭЛ
СҮМИЙН ТҮҮХ 1 СҮМИЙН ТҮҮХ 2
ОНЦГОЙ ЛЕКЦ 1 ҮЙЛС
  ОНЦГОЙ ЛЕКЦ 2
2-Р ТҮВШИН ХИЧЭЭЛИЙН ЯВЦ
3-Р УЛИРАЛ 4-Р УЛИРАЛ
ТЕОЛОГИ 2
ЭЗЭНИЙ АСАР БИБЛИД ГАРЧ БАЙГАА ХҮМҮҮС
МИССИОЛОГИ 1 МИССИОЛОГИ 2
ЕВРЕЙ ИОХАН
ЭЛЧ ПАУЛ ОНЦГОЙ ЛЕКЦ 4
ОНЦГОЙ ЛЕКЦ 3 АНГЛИ ХЭЛ 2
АНГЛИ ХЭЛ 1 ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОНОЛ